tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng lượt truy cập: 98873256
Phòng KH - TT - Tư liệu

PHÒNG KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU

20/03/2017
Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu

1. Chức năng, nhiệm vụ

   - Tham mưu cho BGH về các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn;
   - Giúp BGH kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khoa, phòng, cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn;
   - Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn;
   - Quản lý các kết quả nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn; quản lý thư viện;
   - Phục vụ tư liệu, tài liệu, giáo trình cho cán bộ, giảng viên, học viên
   - Quản lý cổng thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam
 
2. Nhân sự
     
     1.ThS. Nguyễn Thị Khuê- Trưởng phòng
     2.ThS. Huỳnh Trọng Phát - Giảng viên
     3.ThS. Lưu Thị Mai - Giảng viên
 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401